ŠKOLA volá

Studijní obory

Organizace školního roku

Školní vzdělávací program

Konzultační hodiny

Profilová část maturitní zkoušky v roce 2021

Obor AP:

Povinné zkoušky:

 • písemná práce z ČJL
 • písemná práce z AJ (pokud si žák MZ z AJ zvolí)
 • praktická zkouška (ACHcv, CHcv, MAP, FCHcv, BCHcv)
 • ústní zkouška z ČJL
 • ústní zkouška z AJ (pokud si žák MZ z AJ zvolí)
 • ústní zkouška z chemie potravin (PT, CHPaV)
 • ústní zkouška z chemie (BCH, organická a anorganická CH) neboz odborné chemie (ACH, FCH)

Nepovinné zkoušky:

 • informační a komunikační technologie
 • matematika

Obor IT:

Povinné zkoušky:

 • písemná práce z ČJL
 • písemná práce z AJ (pokud si žák MZ z AJ zvolí)
 • praktická zkouška na PC
 • ústní zkouška z ČJL
 • ústní zkouška z AJ (pokud si žák MZ z AJ zvolí)
 • ústní zkouška z počítačových sítí a systémů
 • ústní zkouška z vývoje a správy aplikací

Nepovinné zkoušky:

 • fyzika
 • matematika

Písemná práce z ČJL:

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci stanovuji 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Písemná práce z AJ:

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka stanovuji 3 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Ústní zkouška z ČJL:

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuji školní maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň stanovuji kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Ze školního maturitního seznamu literárních děl a v souladu se stanovenými kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam Mgr. Mazourkové do 31. března 2021.

Ústní zkouška z AJ:

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovuji 20 témat.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka:

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka školy

29. 10. 2020

 

Termíny MZ, ZZ - podzim 2020

státní část MZ –SOŠ a SOU Neratovice                     1. – 2. 9. 2020

písemná ZZ                                                                  2. 9. 2020 od 7,45 h

praktická MZ, ZZ                                                          3. – 4. 9. 2020 od 7,00 h

ústní MZ                                                                     14. 9. 2020 od 7,55 h

ústní ZZ                                                                      14. 9. 2020 od 10,10 h

 

Profilová část maturitní zkoušky v roce 2021 - povinné a nepovinné ústní a praktické zkoušky

 

Obor AP:

Povinné zkoušky:

 • praktická zkouška (ACHcv, CHcv, MAP, FCHcv, BCHcv)
 • chemie potravin (PT, CHPaV)
 • chemie (BCH, organická a anorganická CH) nebo odborná chemie (ACH, FCH)

Nepovinné zkoušky:

 1. informační a komunikační technologie
 2. matematika

Obor IT:

Povinné zkoušky:

 1. praktická zkouška na PC
 2. počítačové sítě a systémy
 3.  vývoj a správa aplikací

Nepovinné zkoušky:

 1. fyzika
 2. matematika

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka školy

 

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru v průběhu přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek v SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt.

 

 • Před vstupem do školy, vstup do školy/třídy
 • V souladu s pozvánkou se uchazeč/žák (dále jen žák) dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
 • Žáci při příchodu i odchodu do a ze školy dodržují tato pravidla:
 • neshlukují se před budovou školy
 • dodržují odstup 2 m
 • mají povinnost zakrytí úst a nosu
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních zkoušek těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).
 • Žáci odevzdají při prvním vstupu do budovy čestné prohlášení
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. V případě nepříznivého počasí tráví uchazeči, žáci přestávku ve vyhrazeném prostoru.
 • Didaktické testy
 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • Žáci z rizikových skupin budou rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří, a pokud možno u oken.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

3. Ústní zkoušky

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet osob ve třídě je 15.
 • V průběhu ústní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • Praktické zkoušky
 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.
 • Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit.
 • Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a jiných nástrojů s možným využitím dezinfekce.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

V Kralupech n. Vlt. 18. 5. 2020                                                     Mgr. D. Binková, ředitelka školy

 

Kritéria hodnocení ústní a praktické zkoušky profilové části MZ

Klasifikace ústní zkoušky z odborných předmětů

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně řeší zadané úkoly, při práci využívá dovednosti a návyky. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho komunikativní schopnosti jsou kultivované a přesvědčivé, adekvátní požadovanému stupni vzdělání. Na problémy má vlastní názor i aktivní, osobitý přístup. Grafický projev je přesný a estetický.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Je snaživý, méně pohotový, s pomocí zkoušejícího a přísedícího vyřeší zadané úkoly a s jejich pomocí úspěšně aplikuje teoretické poznatky v praxi. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Nevyužívá dostatečně svých schopností a dovedností. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Vlastní názor uplatňuje při řešení úkolů jen málokdy. Nedovede samostatně reagovat na zadané otázky, potřebuje vedení zkoušejícího. Řečové schopnosti jsou méně výstižné a méně správné.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Při samostatné práci je těžkopádný, zvládá ji s mnoha chybami, potřebuje stále vedení zkoušejícího. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.                   V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho částečné logické nedostatky. Řečový projev je nesouvislý, nepřesný s mnoha závažnými nedostatky. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

 

 

Klasifikace praktické části MZ

 

1. Kritéria hodnocení praktické části MZ  CHO 4 – chemik operátor – farmaceutická výroba

Praktická část MZ se skládá z písemné části – testu, který obsahuje teoretické úkoly a příklady zaměřené na přípravu roztoků a příklady stanovení vzorků, a z praktické části, obsahující tři stanovení z analytické chemie.

Hodnocení

 • Písemná část obsahuje pět úkolů různé obtížnosti. Jednotlivé úkoly jsou bodované a celkový možný počet bodů za písemnou část je 15
 • Přesnost stanovení – maximální počet bodů = 3x20 = 60

Odchylka od atestové hodnoty:

0 – 0,5 = 20 bodů

0,51 – 1,0 = 15 bodů

1,01 – 1,50 = 10 bodů

1,51 – 2,0 = 5 bodů

2,01 – 2,5 = 2,5 bodu

nad 2,5 = 0 bodů

 • Zpracování protokolu – maximální počet bodů = 10
 • Samostatnost při práci v laboratoři a organizace práce – maximální počet bodů = 10
 • Dodržení BOZP a pravidel nakládání s CHL – maximální počet bodů = 5

Celkové hodnocení

počet bodů

klasifikace

100 - 86

1

85 - 70

2

69 – 54

3

53 – 40

4

39 a méně

5

 

 

2. Kritéria hodnocení praktické části MZ ME 4 - mechanik – elektrotechnik

 

 Praktická maturitní zkouška je složena ze tří témat:

            T1 – elektromonážní panely

            T2 – PLC

            T3 – elektronika

Úkolem žáka je zapojit a zprovoznit vylosované úlohy a prokázat při tom praktické dovednosti a návyky získané během studia. Zároveň musí dodržovat zásady BOZP.

Kritéria hodnocení

T1 – panely

 • funkčnost zapojení
 • správnost zapojení (správný počet drátů na tlačítka apod.)
 • dodržování barevného značení vodičů
 • dodržování správného směru vodičů pod hlavy šroubků
 • dodržování bezpečnostních norem

T2 – PLC

 • sestavení programu
 • zápis programu
 • správnost připojení fyzických vstupů a výstupů k PLC
 • celková funkčnost zapojení
 • schopnost celkové orientace při vypracování úlohy

T3 – elektronika

 • funkčnost zapojení
 • práce s katalogem
 • obsluha přístrojů
 • postup při oživování a odstraňování závad
 • teoretické znalosti – orientace v problému
 • praktické provedení – pájení, estetika, návrh tištěného spoje, osazení součástek
 • správné postupy při měření elektrických velečin

Maximální počet bodů z jednotlivých témat

            T1 – 2 body

            T2 – 4 body

            T3 – 6 bodů

Minimální bodové hodnocení

T1 – 1 bod – žák zapojí jednu ze dvou úloh na elektromontážních panelech, zapojení

bude funkční a budou splněna všechna kritéria pro hodnocení.

            T2 – 1 bod – žák podle daného programu připojí vstupy a výstupy PLC, úlohu

zprovozní a odstraní závadu způsobenou UOV.

            T3 – 3 body – žák zapojí a oživí dané zapojení na zkušební desce nebo na stavebnici

DS 200, případně odstraní závadu způsobenou UOV.

Celkové hodnocení

 

počet bodů

klasifikace

12 - 11

1

10 – 9

2

8 - 7

3

6 - 5

4

méně než 5 bodů

5

Žák složí praktickou zkoušku, pokud vykoná všechna tři témata alespoň s minimálním

bodovým hodnocením.

Schválila dne 18. 5. 2020:

 

 ..................................................

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka SOŠ a SOU

 

Termíny MZ a ZZ

28. 5.                             pedagogická rada ES 3 + ICHM4

29. 5.                            poslední zvonění, vydání vysvědčení ES 3 + ICHM 4

1. 6.                              písemná ZZ

1. 6.                               státní MZ – DT z AJ a M

2. 6.                              praktická ZZ ES3

2. 6.                               státní MZ – DT z ČJL

3. 6.                              praktická ZZ SM 3

                                      praktická MZ ME + CHO

4. 6.                              praktická MZ ME

5. 6.                               ústní ZZ ES 3

9. 6.                               zpřístupnění výsledků DT v Certisu

10. 6.                             ústní MZ IT 4

11. 6.                             ústní MZ IT 4 + CHO 4

12. 6.                             ústní MZ ME 4

17. 6.                             zpřístupnění protokolů o výsledcích MZ v Certisu

22. 6.                             exmatrikulace absolventů

 

 

Termíny MZ jaro 2020

8. 4. 2020

písemná práce ČJL                  8,00 – 10,10 h

                                               PUP 1 = 8,00 – 10,40 h

                                               PUP 2 = 8,00 – 11,05 h

30. 4. 2020

písemná práce AJ                    8,00 – 9,20 h

                                               PUP 1 = 8,00 – 9,35 h

                                               PUP 2 = 8,00 – 9,50 h

4. 5. 2020

didaktický test M                     8,00 – 10,0 h

didaktický test AJ                    13,00 – 15,10 h

                                               PUP 1 = 13,00 – 15,40 h

                                               PUP 2 = 13,00 – 15,55 h

5. 5. 2020

didaktický test ČJL                  8,00 – 9,35 h

                                               PUP 1 = 8,00 – 9,55 h

                                               PUP 2 = 8,00 – 10,15 h

14. 5. 2020

praktická MZ CHO 4              7,00 – 14,30 h

praktická MZ ME 4                7,00 – 14,30 h

15. 5. 2020

praktická MZ ME 4                7,00 – 14,30 h

25. 5. 2020

ústní MZ IT 4                          8,00 h

26. 5. 2020

ústní MZ CHO 4                     8,00 h

27. 5. 2020

ústní MZ ME 4                        8,00 h

 

 

Termíny opravných MZ, ZZ – podzim 219

státní část MZ – Neratovice                                        2. – 4. 9.

písemná ZZ                                                                 5. 9. od 8,00 h

ústní ZZ                                                                      12. 9. od 8,00 h

ústní MZ                                                                     12. 9. od 8,55 h

 

Termíny ZZ – jaro 2019

3. 6.                       8,00                       pís. ZZ

4. + 5. 6.               7,00                       prakt. ZZ

6. 6.                       9,00                       oznámení výsledků

6. – 11. 6.            přípravné volno

12. 6.                     8,00                       ústní ZZ – SM 3

13. 6.                     8,00                       ústní ZZ – EM 3

17. 6.                     16,00                     slavnostní předání výuč. listů – exmatrikulace – hotel Sport Kralupy

 

 

Termíny MZ – jaro 2019

10. 4.                     12,30                     PP – ČJL

11. 4.                     8,00                       PP – AJ

2. 5.                       8,00                       DT – M

                               13,00                     DT – AJ

3. 5.                       8,00                       DT – ČJL

9. + 10. 5.            7,00                       praktická MZ – ME 4

10. – 16. 5.          přípravné volno – IT 4

13. – 17. 5.          přípravné volno – ME 4

17. 5.                     8,00                       ústní MZ – IT 4

20. 5.                     8,00                       ústní MZ – ME 4

17. 6.                     16,00                     slavnostní předání matur. vysv. – exmatrikulace – hotel Sport Kralupy

 

ŠKOLA volá

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg
listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Nejnovější články

© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search