Inspirace z naší školy

 • Robotek
 • Festo
 • T-rex titruje

Studijní obory

Organizace školního roku

Školní vzdělávací program

Dny otevřených dveří

Úprava termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Oznámení ředitelky školy

Vzhledem k opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.:MSMT-4337/2021-6, Přijímací řízení – dodatek, ze dne 15. 3. 2021, ředitelka školy všem uchazečům o obory středního vzdělání sděluje, že 1. kolo přijímacího řízení bude ukončeno a s výsledky přijímacího řízení budou uchazeči seznámeni až 19. května 2021 na webových stránkách školy: www.edukra.cz.  Výsledky budou též v tomto termínu vyvěšeny u vstupu do budovy školy.

 

Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

Škola může přijímat zápisové lístky od 19. 5. 2021 (od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení).

Ve lhůtě do 10 dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce přijatého uchazeče (u zletilých uchazeč sám) ZÁPISOVÝ LÍSTEK v sekretariátu školy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na telefon 315 727 221, 602 220 029 (ředitelka školy) nebo 315 723 415 (sekretariát školy).

 

Mgr. D. Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU

 

 

Přijímací zkoušky

Rozhodnutí ředitelky školy

Uchazečům o obory středního vzdělání s maturitou sděluji, že školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve formě didaktických testů se nekonají z důvodu menšího počtu přijatých přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů v daném oboru (30 žáků).

S výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů budou uchazeči seznámeni 28. dubna 2021 na webových stránkách školy: www.edukra.cz.  Výsledky budou též v tomto termínu vyvěšeny u vstupu do budovy školy. Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

Ve lhůtě do 10 dní od zveřejnění výsledků odevzdá zákonný zástupce přijatého uchazeče (u zletilých uchazeč sám) ZÁPISOVÝ LÍSTEK v sekretariátu školy.

 

Mgr. D. Binková, v. r.

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2021 - 2022

 (upravena v souladu s opatřením obecné povahy č. j.: MŠMT-43073/2020-3 z 5. 1. 2021)

1) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (4leté)

18-20-M/01 Informační technologie - počítačové sítě - 30 žáků

29-42-M/01 Analýza potravin - 30 žáků

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik - 30 žáků (ve 3. r. možnost získání výučního listu)

28-42-L/01  Chemik operátor - farmaceutická výroba - 30 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro studium oboru stanovená § 60, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. (přihláška musí být potvrzena lékařem kromě oboru IT, kde potvrzení není požadováno)
 • k prokázání vědomostí slouží posouzení:
  • výsledků dosažených v testech školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (pokud se budou konat)
  • výsledků prospěchu v prvním pololetí 8. ročníku ZŠ z ČJ, matematiky, cizího jazyka a dále u oborů informační technologie a mechanik elektrotechnik z předmětu fyzika, u oborů chemik operátor a analýza potravin z předmětu chemie
  • prospěchového průměru v prvním pololetí 8. ročníku
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení

Uchazeči o obory středního vzdělání s maturitou vykonají školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky ve formě didaktických testů (jejich náročnost bude srovnatelná se státními testy Cermatu) dne 14. dubna 2021, pouze pokud počet podaných přihlášek převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů v daném oboru (30 žáků).

Rozhodnutí o konání, příp. nekonání školní přijímací zkoušky zveřejní ředitelka školy 8. března 2021.

S výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů budou uchazeči seznámeni 28. dubna 2021 na webových stránkách školy: www.edukra.cz.  Výsledky budou též v tomto termínu vyvěšeny u vstupu do budovy školy. Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

 

2) Obory středního vzdělávání s výučním listem (3leté)

23-51-H/01 Strojní mechanik - 30 žáků

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - 30 žáků

Podle platných právních předpisů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné zakončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro studium oboru stanovená § 60, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. (přihláška musí být potvrzena lékařem)
 • k prokázání vědomostí slouží posouzení výsledků prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ z ČJ, matematiky, cizího jazyka, fyziky a prospěchový průměr v tomto klasifikačním období v ZŠ

U oborů středního vzdělávání s výučním listem nebudou konány přijímací zkoušky. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě přijímacího řízení, v němž jsou zohledněny jejich výsledky ze základní školy.

S výsledky přijímacího řízení do učebních oborů budou uchazeči seznámeni 22. dubna 2021 na webových stránkách školy: www.edukra.cz.  Výsledky budou též v tomto termínu vyvěšeny u vstupu do budovy školy. Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

3) Přidělování bodů

Při přijímacím řízení budou uchazeči do všech oborů řazeni podle dosaženého počtu bodů až do plné kapacity tříd.

Body se přidělují následovně:

 • školní přijímací zkouška z českého jazyka (pokud se bude konat) – max. 50 bodů
 • školní přijímací zkouška z matematiky (pokud se bude konat) – max. 50 bodů
 • průměrný prospěch v 1. pol. 8. ročníku ZŠ – max. 25 bodů:

1,00 – 1,24                 25 bodů

1,25 – 1,49                 20 bodů

1,50 – 1,99                 15 bodů

2,00 – 2,50                 10 bodů

větší než 2,50             0 bodů

 • známky v profilových předmětech v 1. pol. 8. ročníku ZŠ – max. 8 bodů:
  • 1 = 2 bod
  • 2 = 1 bod
  • 3, 4, 5 = 0 bodů

Pozn.: Profilové předměty jsou: ČJ, AJ/NJ, M, F/CH

ZÁPISOVÝ LÍSTEK UCHAZEČ, RESP. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO UCHAZEČE, ODEVZDÁ VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY.

Pro žáky, kteří neuspějí v přijímacím řízení jiné školy, budou vypsána další kola tak, aby byla naplněna kapacita tříd, což je 30 žáků v jedné třídě.


Informace podá:

ředitelka školy na telefonu 602 220 029, 315 727 221 nebo sekretariát tel. 315 723 41.

  

 Mgr. Dagmar Binková, v. r.

ředitelka SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

 

Přihlášky ke studiu SŠ

Kde lze získat tiskopisy přihlášek?

V základní škole, ale lze je nalézt i na webové stránce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Zde najdete i návod, jak vyplnit přihlášku, a veškeré informace k přijímacímu řízení i přijímacím zkouškám.

 

Často kladené dotazy

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?

Do 1. března.

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení?

Přijímací řízení do učňovských oborů se koná bez přijímací zkoušky.

Pokud škola pro uchazeče do maturitních oborů vypíše jednotnou přijímací zkoušku, tak12. a 13. dubna. Pokud pro ně škola vypíše jen školní přijímací zkoušku, tak od 14. dubna do 28. dubna.

V našem případě se jednotná státní přijímací zkouška nekoná. Pouze pokud počet podaných přihlášek převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, tj. 30 žáků ve třídě každého oboru), bude se konat školní přijímací zkouška z ČJ a M dne 14. dubna.

Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Na školu, kterou si vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdat tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Ano, sledujte web školy.

Kde lze získat tiskopisy přihlášek?

V ZŠ, ale lze je nalézt i na webové stránce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Zde najdete i návod, jak vyplnit přihlášku.

Je podmínkou, aby byl vyplněn formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může být použit černobílý formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

Musí být součástí přihlášky lékařské potvrzení?

Ano, lékařské potvrzení vyžadujeme na téměř všechny obory studia. Jediný obor, kde nemusí být doloženo lékařské potvrzení, je obor informační technologie.

Záleží na pořadí, ve kterém jsou školy na přihlášce vyplněny?

Primárně ne. Pořadí na přihlášce stanovuje termín konání zkoušky. První škola v pořadí – první termín, druhá druhý termín. Přesto předpokládáme, že první v pořadí je škola preferovaná.

Můžu podat obě dvě přihlášky na tutéž školu?

Můžete, ale pouze v případě, že se přihlásíte do dvou odlišných oborů vzdělání. Pokud byste chtěl/a v prvním kole podat obě přihlášky na stejnou školu a do stejného oboru vzdělání, zákon to výslovně zakazuje.

Co když se nebudu moci přijímací zkoušky v řádném termínu zúčastnit. Mám možnost konat přijímací zkoušku v jiném termínu?

Pokud se do tří dnů od konání školní přijímací zkoušky řádně písemně omluvíte, pozveme vás k jejímu náhradnímu termínu.

Konáte přijímací zkoušky do učebních oborů?

Ne.

Konají se ve vaší škole školní přijímací zkoušky na maturitní obory?

Ano, pokud počet podaných přihlášek převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, tj. 30 žáků ve třídě každého oboru), bude se konat školní přijímací zkouška z ČJ a M dne 14. dubna formou didaktických testů srovnatelných se státními testy Cermatu.

Je možno získat ve vaší škole zároveň výuční list i maturitní vysvědčení?

Ano, v oboru mechanik elektrotechnik je možno na konci 3. ročníku vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list a ve 4. ročníku pokračovat v přípravě na maturitu. Nebo naopak: učňovský obor elektromechanik pro zařízení a přístroje ukončit závěrečnou zkouškou s výučním listem a zažádat o nástup do 2. nebo 3. ročníku maturitního oboru mechanik elektrotechnik.

Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek?

Na základě § 60 odst. 2 školského zákona. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Jak je tomu v případě, že budu své rozhodnutí chtít vzít zpět? Mohu požádat o zpětné vydání zápisového lístku?

Existuje pouze jediný důvod, kdy vám můžeme zápisový lístek vrátit – v případě, že prokážete přijetí na jinou školu na základě podaného odvolání.

Kdy jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a školského zákona).

Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? Dosud to byl neomezený počet.

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období. Přitom v každé přihlášce uvádí uchazeč jen jednu školu.

Budou při konání přijímací zkoušky zohledněni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – vývojovými poruchami učení?

Ano, těmto žákům bude navýšen časový limit pro vykonání přijímací zkoušky podle posudku a doporučení školského poradenského zařízení (PPP).

Kdy budu vědět, zda jsem byl přijat na učební obor?

28. dubna.

Kdy budu znát výsledky jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky a zda jsem byl přijat?

Cermat zašle škole výsledky 28. dubna 2021 a k témuž datu budou známy výsledky i školní přijímací zkoušky – pokud se bude konat. Podle výsledků přijímacího řízení škola stanoví pořadí uchazečů a výsledky přijetí budou pod evidenčním číslem zveřejněny na školním webu a u hlavního vchodu do budovy školy.

Poskytujete možnost přípravy na jednotnou přijímací zkoušku?

Ano, organizujeme přípravné kurzy z matematiky i českého jazyka. S ohledem na vývoj pandemie covid - 19 jsme bohužel museli ustoupit od prezenčních kurzů a nahradit je kurzy on – line. Pokud to situace umožní, otevřeli bychom prezenční kurzy od února 2021. Dále nabídneme (opět podle epidemiologické situace) přijímačky nanečisto.

Co navíc může vaše škola nabídnout žákům vzhledem k ostatním školám obdobného zaměření?

Odpověď na tuto otázku naleznete na hlavní stránce webu školy Proč studovat u nás. Zdůrazníme: jsme jediná SŠ v kraji s chemickými obory + individuální přístup k žákům

Je pravda, že žáci některých oborů vaší školy mohou získat stipendium?

Ano, v obou oborech s výučním listem nabízených naší školou, tzn. elektromechanik a strojní mechanik, mohou žáci získat stipendium od Středočeského kraje. Výše a podmínky vyplácení stipendií – viz příloha školního řádu = stipendijní řád.

Je možné uskutečnit přestup na vaši školu do některého maturitního nebo učebního oboru z jiné střední školy?

Ano, na základě písemné žádosti zletilého žáka spolu se souhlasným vyjádřením rodičů (zákonných zástupců), v případě nezletilého žáka žádost podává jeho zákonný zástupce. O přestupu rozhodne ředitelka školy a určí podmínky přestupu.

Je možné přestoupit z učebního do studijního oboru v průběhu studia ve vaší škole a naopak?

Ano, na základě písemné žádosti zletilého žáka spolu se souhlasným vyjádřením rodičů (zákonných zástupců), v případě nezletilého žáka žádost podává jeho zákonný zástupce. O přestupu rozhodne ředitelka školy a určí podmínky přestupu.

Mohu navštívit vaši školu a získat informace o studiu i v jiném termínu (mimo konání dnů otevřených dveří)?

Ano, můžete. Domluvte si návštěvu v sekretariátu školy na tel.: 315 723 415 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabízí škola možnost ubytování žáků?

Ano, v areálu školy je ubytovna, nikoli internát, tedy se jedná o soukromé ubytování se zvýhodněnou cenou bez pedagogického dozoru.

Jak dlouho již funguje vaše škola?

Od roku 1961.

Jaké jsou ve škole možnosti stravování?

Ve školní kuchyni vaříme obědy a v areálu dílen je nápojový automat.

Co znamenají písmena H, L, M v kódu oboru?

Písmena vyjadřují stupeň vzdělání:

H -  střední odborné vzdělání s výučním listem

M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou

L/0 - úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

L+H - úplné střední odborné vzdělání s výučním listem a maturitou s možností složení závěrečné zkoušky ve 3. ročníku. Naše škola nabízí jeden obor modelu L+H: obor mechanik elektrotechnik.

Kde probíhá odborná praxe?

Odborný výcvik a praktická výuka nižších ročníků probíhá v našich dílnách a laboratořích, souvislá provozní praxe posledních ročníků + měsíční praxe žáků 3. ročníku oborů M ve firmách našich sociálních partnerů.

V jakém režimu probíhá školní výuka?

Podle stálého rozvrhu hodin v sudém a lichém týdnu, kde se střídají hodiny teorie a praxe.

Odborný výcvik a praktická výuka u nás ve škole začíná v 7,00 hodin a končí nejdéle ve 14,45 hodin, teoretické vyučování začíná nejdříve v 7,10 hodin a končí nejpozději v 15,30 hodin.

Jaká je úspěšnost žáků u maturit a závěrečných zkoušek?

Srovnatelná s republikovými průměry. Většinově platí, že kdo do školy chodí a spolupracuje s vyučujícími, toho k úspěšné maturitě či závěrečným zkouškám dovedeme.

V případě dalších dotazů jsme vám k dispozici na uvedených mailech a telefonech:

ředitelka školy Mgr. Binková                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               602 220 029

zást. řed. Mgr. Mazourková               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.        737 636 127

sekretářka A. Hampelová                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           315 723 415   

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg
květen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search