Činnost výchovné poradkyně

Činnost výchovné poradkyně 

Výchovné poradenství je služba, která přispívá k optimalizaci vzdělávání a výchovy ve škole i v rodině. V průběhu školního roku může být upravován v návaznosti na aktuální potřeby žáků, rodičů, učitelů nebo z jiných důvodů.

Zákonné vymezení

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Obsah činnosti výchovné poradkyně:

1. poradenská činnost:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky vyhledává žáky, jejichž psychický a sociální vývoj vyžaduje zvláštní pozornost,

- provádí orientační individuální a skupinová šetření v jednotlivých třídách,

- předkládá zákonným zástupcům žáka a řediteli školy návrhy na další péči školy o tyto žáky,

- pomáhá zajistit šetření a odbornou péči na odborných pracovištích (PPP Mělník, IPPP ČR v Praze, SVP, SPC),

- iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost rodiny, školy, institucí podílejících se na výchově dětí a mládeže,

- stanovuje podněty pro svolávání mimořádných zasedání výchovné komise školy,

- dle svých možností připravuje programy zaměřené na nápravu chování,

- provádí poradenskou intervenci u žáků v krizi při řešení jejich osobních, rodinných a vztahových problémů (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, problémy se spolužáky, adaptibilita apod.) formou osobního rozhovoru, konzultace s rodiči, žáky, učiteli a vedením školy,

- navrhuje preventivní opatření k předcházením konfliktních situací ve škole,

- navrhuje řešení konfliktních situací rodiče-učitelé, učitel-žák, žák-žák,

- poskytuje poradenskou službu zákonným zástupcům žáka při řešení náročných životních situací,

- vyplývají-li problémy z rodinného prostředí, spolupracuje se sociálním kurátorem a oddělením péče o dítě.

2. metodická a informační činnost:

- získává informace z oblasti výchovného poradenství a poskytuje je ostatním pedagogickým pracovníkům,

- metodicky pomáhá při řešení pedagogicko-psychologických problémů vývoje a vzdělávání žáků,

- informuje žáky a jejich zástupce o činnosti odborných pracovišť a o možnosti jejich využívání,

- spolupracuje s vedením školy, školním metodikem protidrogové prevence a ostatními pedagogickými pracovníky při zavádění a vyhodnocování preventivních programů sociálně patologických jevů (šikana, vandalismus, násilné chování, závislosti),

- spolupracuje s třídními učiteli při sledování žáků ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí,

- zvýšenou pozornost věnuje žákům se zdravotním postižením,

- sleduje nadané a talentované žáky a pomáhá jim zajišťovat podmínky pro jejich další vzdělávání,

- zabývá se problematikou kariérového poradenství.

 

3. oblast spolupráce:

- spolupracuje s ředitelem školy, školním metodikem protidrogové prevence, třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a ostatními pracovníky školy,

- spolupracuje s poradenskými pracovišti ve školství i mimo ně (zdravotnictví, policie,…).

 

4. oblast dokumentace činnosti:

- soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči,

- vede si deník a další písemné záznamy o žácích v péči,

- zpracovává zápisy z jednání výchovné komise,

- informace ochraňuje tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

 

Složení výchovné komise:

Výchovná komise zasedá nepravidelně, nejméně však 2x ročně po klasifikační pedagogické radě, nebo mimořádně, je-li to nutné.

Členové výchovné komise:

- ředitel školy Mgr. Lubomír Černý

- zákonný zástupce žáka (mladšího 18 let), nebo žák (starší 18 let)

- třídní učitel žáka

- výchovný poradce Ing. Lenka Janďourková

- školní metodik protidrogové prevence Mgr. Dagmar Binková

- zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí – kurátor sociálního odboru Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, popřípadě dle místa bydliště

Konzultační hodiny:   sudé úterý                   11,05 – 11,50 hod.

                                   sudá středa                 10,15 – 11,00 hod.

                                   lichý pátek                    9,10 – 11,00 hod.

(konzultace mimo konzultační hodiny po vzájemné dohodě)

                                                                                             

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search